نرم افزار کانون مساجد
نرم افزار کانون مساجد
نرم افزاری برای مدیریت کانون های مساجد

این نرم افزار برای مدیریت دفاتر و کانون های مساجد و مدیریت ثبت نام کلاس های آنها انجام شده است

تکنولوژی های استفاده شده در پروژه
animation
FSCommand
Adobe Flash
Action Script
ADO
MS Sql Server
WebForm
C#