نرم افزار حسابان
نرم افزار حسابان
نرم افزار برای جاگذاری و محاسبه مقادیری در فورمول های ساخته شده

این نرم افزار سفارش مشتری برای طراحی و جابگذاری فورمول و محاسبه فورمول ها طراحی و تولید شده است

تکنولوژی های استفاده شده در پروژه
Stored Procedure
ADO
Windows Forms
T-Sql
MS Sql Server
C#