نرم افزار مدیریت فرودگاه
نرم افزار مدیریت فرودگاه
نرم افزاری برای مدیریت پروازها و مسافران

این نرم افزار به سفارش قای شیخی یکی از مدیران مجتمع فنی قزوین برای فروش و تخصیص صندلی به ازاری هر پرواز , مشخص کردن خلبان هر پرواز و مسافران تحلیل طراحی و تولید شده است .

تکنولوژی های استفاده شده در پروژه
Stored Procedure
ADO
MS Sql Server
WebForm
C#