مهتا کالا
مهتا کالا
مهتا کالا سیستم تامین و توزیع کالای اساسی کل کشور

این نرم افزار برای تامین و توزیع کالای اساسی کشور است .

این سامانه یک فروشگاه اینترنتی بزرگ است که تولید شده و شامل موارد 

توزیع لاستیک

توضیح اقلام اساسی مثل

است که برای خانوارهای ایرانی تامین شده

تکنولوژی های استفاده شده در پروژه
WebApi
React Native