آزمایشگاه مجازی
آزمایشگاه مجازی
مجموعه دستگاه برای آزمایشگاه مجازی

این پروژه به سفارش شرکت دانش تجهیز فرزانه جهت ارتقا و پیاده سازی مجموعه آزمایشگاه های شرکت طراحی و توسعه داده شده است

امکانات پروژه :

تکنولوژی های استفاده شده در پروژه
3D Model
WebGl
animation
WebApi
Java Script
Jquery
CSS3
HTML5
MS Sql Server
MVC
ASP
C#