نرم افزار abeska
نرم افزار abeska
نرم افزار اندروید و IOS تاسیسات ساختمانی انلاین

نرم افزار ابسکا که جهت درخواست انلاین تعمیر و نگهداری تاسیسات ساختمانی تهیع و توسعه داده شده است

تکنولوژی های استفاده شده در پروژه
Kotlin
Objective-C
Interface Builder
Swift
Android
Java