نرمزافزار سرشماری شهاب
نرمزافزار سرشماری شهاب
این نرم افزار برای سرشماری خانوار برای وزارت بهداشت نوشته شده است

نرم افزار شهاب که با استفاده از آن خانواده ها اطلاعات خود و سرپرست خانواده را در آن ثبت میکنند .

این نرم افزار در دو نسخه اندروید ئ IOS تهیه شده است.

کارفرمای این پروژه وزارت بهداشت میباشد .

تکنولوژی های استفاده شده در پروژه
Kotlin
Stored Procedure
WebApi
Objective-C
Interface Builder
Swift
Java
ADO
T-Sql
C#