نرم افزار باشگاه بانک تجارت
نرم افزار باشگاه بانک تجارت
تولید و توسعه نرم افزارهای موبایل باشگاه مشتریان بانک تجارت

نرم افزارهای موبایل باشگاه مشتریان بانک تجارت در دو نسخه Android و IOS تولید و توسعه داده شده است

تکنولوژی های استفاده شده در پروژه
Kotlin
Stored Procedure
WebApi
Objective-C
Interface Builder
Swift
Java Script
Android
Java
ADO
T-Sql
MS Sql Server
MVC
WebForm
ASP
C#