طراحی سایت باشگاه مشتریان بانک تجارت
طراحی سایت باشگاه مشتریان بانک تجارت
طراحی سایت باشگاه مشتریان بانک تجارت

باشگاه مشتریان بانک تجارت که توسط بخش باشگاه مشتریان سفارش و توسط تیم ایده پردازان پیاده سازی شده است

تکنولوژی های استفاده شده در پروژه
Java Script
Jquery
CSS3
HTML5
T-Sql
MS Sql Server
WebForm
ASP
C#