نرم افزار باگ ترکینگ
نرم افزار باگ ترکینگ
این نرم افزار برای ثبت و رهگیری باگ ها برای وزارت بهداشت طراحی شده

نرم افزاری برای اعلام و ثبت باگ های سیستم های مختلف که طراحی شده است , این سیستم یک سامانه تحت وب میباشد .

تکنولوژی های استفاده شده در پروژه
ADO
React JS
Jquery
CSS3
HTML5
T-Sql
MS Sql Server
MVC
C#