سامانه مدیریتی اختصاصی
سامانه مدیریتی اختصاصی
طراحی سایت و سامانه مدیریتی سایت نرم افزار آبسکا

طراحی سایت و سامانه مدیریتی سایت نرم افزار آبسکا طراحی و پیاده سازی شده است 

تکنولوژی های استفاده شده در پروژه
Java Script
CSS3
HTML5
EntityFramework
T-Sql
MS Sql Server
MVC
WebForm
ASP
C#