سایت دانشگاه شهید بابایی
سایت دانشگاه شهید بابایی
طرایح سایت دانشگاه شهید بابایی

سایت شهید بابایی که برای انتشار اخبار و رویداد های جدید دانشکده ها  طراحی و توسعه داده شده است .

تکنولوژی های استفاده شده در پروژه
Java Script
ADO
CSS3
HTML5
T-Sql
MS Sql Server
WebForm
ASP
C#