نرم افزار تعیین سطح
نرم افزار تعیین سطح
نرم افزاری برای تعیین سطح زبان آموزان موسسه پرتو دانش

این نرم افزار برای تعیین سطح از طریق سوال های صوتی و انگلیسی و جواب های صوتی برای موسسه پرتو داتش طراحی شده است

تکنولوژی های استفاده شده در پروژه
Windows Forms
C#