نرم افزار مانی و پانی
نرم افزار مانی و پانی
این نرم افزار برای مدیریت کودکان طراحی شده

اموزش ریاضی

خواندن ساعت 

سرگرمی

مدیریت استفاده کودک از رایانه

مدیریت نرم افزارهای باز شده توسط کودک

مدیریت بازی کودک با نرم افزارها 

و ...

از امکانات نرم افزار مانیو پانی میباشد

تکنولوژی های استفاده شده در پروژه
animation
FSCommand
Adobe Flash
Action Script
Windows Forms
T-Sql
MS Sql Server
C#