سیستم گزارش گیری وزارت نفت
سیستم گزارش گیری وزارت نفت
سیستم گزارش گیری وزارت نفت برای گزارشگیری از مشتریان

این سیستم برای گزارشگیری مشتریان فراهم آمده است

تکنولوژی های استفاده شده در پروژه
T-Sql
MS Sql Server
MVC
ASP
C#