موتور گزارشگیری بانک ملت
موتور گزارشگیری بانک ملت
سیستم ساخت گزارش برای تدبیگران بهساز ملت

این سیستم گزارشی از پرسشنامه را برای اعتبار سنجی وامدهی فراهم مینماید

تکنولوژی های استفاده شده در پروژه
Pl-Sql
Oracle
WebForm
ASP
C#