سیستم های گزارشگیری ناد
سیستم های گزارشگیری ناد
سیستم گزارشگیری ناد برای ساخت و گزارش گیری داشنگاه ها

سیستم گزارش ساز سیستم اموزش و بین للمللی ناد برای داشناگه ها که مورد استفاده دانشگاه های 

  1. فنی حرفه ای
  2. دانشگاه هنر
  3. دانشگاه تهران
  4. دانشگاه اهل سنت
  5. دانشگاه شریف 
  6. و ...

قرار گرفته است

تکنولوژی های استفاده شده در پروژه
Stored Procedure
Pl-Sql
Oracle
ADO
MVC
WebForm
ASP
C#