پرونده سلامت الکترونیک ایرانیان
پرونده سلامت الکترونیک ایرانیان
سیستم بزرگ پرونده سلامت الکترونیک ایرانیان

این نرم افزار برای ثبت و نگهداری سوابق پزشکی افراد و داشتن آمار هر فرد برای داروی مصرفی و پرونده هوشمند الکترونیکی نوشته شده است .

تکنولوژی های استفاده شده در پروژه
Kotlin
Stored Procedure
WebApi
Objective-C
Interface Builder
Swift
Java Script
Android
Java
Pl-Sql
Oracle
ADO
Jquery
CSS3
HTML5
Windows Forms
EntityFramework
T-Sql
MS Sql Server
MVC
WebForm
ASP
C#