سیستم های وزارت بهداشت
سیستم های وزارت بهداشت
نرم افزارهای تحت وب وزارت بهداشت

نرم افزارهای متعدد برای وزارت بهداشت به سفارش وزارت بهداشت نوشته شده است که شامل :

 1. سامانه شهاب برای سرشماری در نسخه های
  1. سیستم سرشماری روستا
  2. سیستم سر شمای شهرستان
  3. سیستم سر شماری شهر ها
 2. سامانه های گزارش گیری
  1. داشبور سرشماری روستا
  2. داشبور سرشماری شهرستان
  3. داشبورد سرشماری شهر

ور نرم افزار موبایل و ویندوزی میباشد

تکنولوژی های استفاده شده در پروژه
Stored Procedure
WebApi
Java Script
Oracle
Linq
ADO
Jquery
CSS3
HTML5
WPF
Windows Forms
EntityFramework
MS Sql Server
MVC
WebForm
ASP
C#