پرتال پژوهش دانشگاه شریف
پرتال پژوهش دانشگاه شریف
پرتال مدیریت و ارزیابی استاتید دانشگاه شریف

این پرتال برای مدیریت و تعیین سطح اساتید دانشگاه شریف طراحی شده است که شاکل فرم های متعدد و بسیاری است

تکنولوژی های استفاده شده در پروژه
WebApi
Pl-Sql
Oracle
ADO
Jquery
CSS3
HTML5
MVC
ASP
C#