نرم افزار مدرسه هوشمند
نرم افزار مدرسه هوشمند
این نرم افزار برای هوشمند سازی اسمتحانات و حضور غیاب دانش آموزان نوشته شده
نرم افزار مدرسه هوشمند
نرمزافزار سرشماری شهاب
نرمزافزار سرشماری شهاب
این نرم افزار برای سرشماری خانوار برای وزارت بهداشت نوشته شده است
نرمزافزار سرشماری شهاب
نرم افزار رستوران جهان
نرم افزار رستوران جهان
نرم افزار سفارش انلاین غذا
نرم افزار رستوران جهان

1
2
3
4