داشبور گزارشگیری املاک کشور
داشبور گزارشگیری املاک کشور
داشبور انلاین و تحت وب مشاهده املاک کشور
داشبور گزارشگیری املاک کشور
سیستم گزارش گیری وزارت نفت
سیستم گزارش گیری وزارت نفت
سیستم گزارش گیری وزارت نفت برای گزارشگیری از مشتریان
سیستم گزارش گیری وزارت نفت
موتور گزارشگیری بانک ملت
موتور گزارشگیری بانک ملت
سیستم ساخت گزارش برای تدبیگران بهساز ملت
موتور گزارشگیری بانک ملت
سیستم های گزارشگیری ناد
سیستم های گزارشگیری ناد
سیستم گزارشگیری ناد برای ساخت و گزارش گیری داشنگاه ها
سیستم های گزارشگیری ناد
پرونده سلامت الکترونیک ایرانیان
پرونده سلامت الکترونیک ایرانیان
سیستم بزرگ پرونده سلامت الکترونیک ایرانیان
پرونده سلامت الکترونیک ایرانیان
سیستم های وزارت بهداشت
سیستم های وزارت بهداشت
نرم افزارهای تحت وب وزارت بهداشت
سیستم های وزارت بهداشت
پرتال پژوهش دانشگاه شریف
پرتال پژوهش دانشگاه شریف
پرتال مدیریت و ارزیابی استاتید دانشگاه شریف
پرتال پژوهش دانشگاه شریف
سیستم های اطلاعات اعتباری بانک ملت
سیستم های اطلاعات اعتباری بانک ملت
سیستم های خرد و کلان برای بانک ملت جهت سهولت در اعتبار سنجی و وام دهی
سیستم های اطلاعات اعتباری بانک ملت

1