مجموعه ایکن های زنده

شما میتوانید توسط این سیستم ایکن هایی که در پروژه خود نیاز دارید را انتخاب و کد آن را دریافت کنید.

رنگ پیشفرض ایکن ها مشکی است ، لطفا راهنمای استفاده را مطالعه نمایید


ایده پردازان پویا ویژن


سایز پیشفرض (پیکسل)

رنگ پیشفرض آیکن ها

رنگ آیکن موقع داخل شدن موس

انیمیشن ایکن‌ها پیشفرض است

انیمیشن تکرار شود

اجرای انیمیشن

افزودن هندلر پیشفرض ایکن زنده

سرعت انیمیشن (میلی‌ثانیه)

سرعت تغییر رنگ (میلی‌ثانیه)

   کلاس فعال

   کلاس فرزندها

رنگ وضعیت فعال ایک‌ن‌ها

شما آیکنی انتخاب نکردید !

پایان

شما این کد را در فایلی با پسوند JS ذخیره کنید و سپس در سند خود آن را اضافه کنید

با تشکر از شما و موفق باشید
شرکت فنی مهندسی ایده پردازان پویا ویژن

lDI=lDI.replace(/\"d\":/g,'"duration":').replace(/\"i\":/g,'"init":').replace(/\"f\":/g,'"frames":').replace(/\"fIE\":/g,'"framesIE":').replace(/\"o\":/g,'"opacity":').replace(/\"t\":/g,'"transform":').replace(/\"it\":/g,'"iteration":').replace(/\"sh\":/g,'"shapes":').replace(/\"a\":/g,'"attr":').replace(/\"p\":/g,'"path":').replace(/\"fl\":/g,'"fill":').replace(/\"e\":/g,'"easing":').replace(/\"s\":/g,'"stroke-width":0,"stroke":'),liviconsdata=JSON.parse(lDI),sB=Raphael.svg,vB=Raphael.vml;
Raphael.fn.createLivicon=function(f,b,g,k,h,c,u,s,v,x,w,y,m){var e=[];g=clone(w);var d=g.shapes.length;s=s?s:g.iteration;var l=[],q=[],t=[],A="s"+y+","+y+",0,0";w=y=!1;if(b.match(/spinner/)){y=!0;var D=jQuery("#"+f),B=function(){if(D.is(":visible")){if(!z){for(var a=0;a< d;a++)e[a].animate(l[a].repeat(Infinity));z=!0}}else if(z){for(a=0;a< d;a++)e[a].stop();z=!1}}}b.match(/morph/)&&(w=!0);for(b=0;b< d;b++){var r=g.shapes[b].init,n;for(n in r)r[n].transform=A+r[n].transform}if(sB)for(b=0;b< d;b++)for(n in r=
g.shapes[b].frames,r)"transform"in r[n]&&(r[n].transform=A+r[n].transform);else for(b=0;b< d;b++)for(n in r=g.shapes[b].framesIE?g.shapes[b].framesIE:g.shapes[b].frames,r)"transform"in r[n]&&(r[n].transform=A+r[n].transform);for(b=0;b< d;b++)n=g.shapes[b].init.attr,"original"!=k&&(n.fill=k),t.push(n.fill),e[b]=this.path(n.path).attr(n);sB?jQuery("#"+f+" > svg").attr("id","canvas-for-"+f):jQuery("#"+f).children(":first-child").attr("id","canvas-for-"+f);f=jQuery("#"+f);m=m?m:f;if(!0==c){if(w){for(b=
0;b< d;b++)l.push(Raphael.animation(g.shapes[b].frames,mD)),q.push(g.shapes[b].init.attr);if(h){var C=clone(q);for(b=0;b< d;b++)C[b].fill=h}}else if(c=v?v:g.duration,!sB&&vB)for(b=0;b< d;b++)g.shapes[b].framesIE?l.push(Raphael.animation(g.shapes[b].framesIE,c)):l.push(Raphael.animation(g.shapes[b].frames,c)),q.push(g.shapes[b].init.attr);else for(b=0;b< d;b++)l.push(Raphael.animation(g.shapes[b].frames,c)),q.push(g.shapes[b].init.attr);if("click"==x)if(u&&!w)if(y){for(b=0;b<
d;b++)e[b].stop().animate(l[b].repeat(Infinity));var z=!0;setInterval(B,500)}else if(h){m.hover(function(){for(var a=0;a< d;a++)e[a].animate({fill:h},hD)},function(){for(var a=0;a< d;a++)e[a].animate({fill:t[a]},hD)});var p=!0;m.click(function(){for(var a=0;a< d;a++)e[a].stop().animate(p?l[a].repeat(u):q[a],0);p=!p})}else p=!0,m.click(function(){for(var a=0;a< d;a++)e[a].stop().animate(p?l[a].repeat(u):q[a],0);p=!p});else w?h?(m.hover(function(){for(var a=0;a< d;a++)e[a].animate({fill:h},
hD)},function(){for(var a=0;a< d;a++)e[a].animate({fill:t[a]},hD)}),p=!0,m.click(function(){for(var a=0;a< d;a++)e[a].stop().animate(p?l[a]:C[a],mD),p=!p})):(p=!0,m.click(function(){for(var a=0;a< d;a++)e[a].stop().animate(p?l[a]:q[a],mD),p=!p})):h?(m.hover(function(){for(var a=0;a< d;a++)e[a].animate({fill:h},hD)},function(){for(var a=0;a< d;a++)e[a].animate({fill:t[a]},hD)}),m.click(function(){for(var a=0;a< d;a++)e[a].stop().animate(l[a].repeat(s))})):
m.click(function(){for(var a=0;a< d;a++)e[a].stop().animate(l[a].repeat(s))});else if(u&&!w)if(y){for(x=0;x< d;x++)e[x].stop().animate(l[x].repeat(Infinity));z=!0;setInterval(B,500)}else h?m.hover(function(){for(var a=0;a< d;a++)e[a].stop().animate({fill:h},hD).animate(l[a].repeat(u))},function(){for(var a=0;a< d;a++)e[a].stop().animate(q[a],0)}):m.hover(function(){for(var a=0;a< d;a++)e[a].stop().animate(l[a].repeat(u))},function(){for(var a=0;a< d;a++)e[a].stop().animate(q[a],0)});else w?m.hover(function(){if(h)for(var a=
0;a< d;a++)e[a].stop().animate({fill:h},hD).animate(l[a]);else for(a=0;a< d;a++)e[a].stop().animate(l[a])},function(){for(var a=0;a< d;a++)e[a].stop().animate(q[a],mD)}):m.hover(function(){if(h)for(var a=0;a< d;a++)e[a].stop().animate(q[a],0).animate({fill:h},hD).animate(l[a].repeat(s));else for(a=0;a< d;a++)e[a].stop().animate(q[a],0).animate(l[a].repeat(s))},function(){for(var a=0;a< d;a++)e[a].animate({fill:t[a]},hD)})}else h&&m.hover(function(){for(var a=
0;a< d;a++)e[a].stop().animate({fill:h},hD)},function(){for(var a=0;a< d;a++)e[a].stop().animate({fill:t[a]},hD)});return!0};
(function(f){function b(){return b.counter++}b.counter=1;f.fn.extend({addLivicon:function(g){return this.each(function(){var k=f(this);if(!k.attr("id")){var h=b();k.attr("id","livicon-"+h)}var c=k.data();c.liviconRendered&&k.removeLivicon();c=fullNames(c);g&&(g=fullNames(g));var c=f.extend(c,g),h=k.attr("id"),u=k.parent(),s=c.name?c.name:dN,v=c.size?c.size:dS,x=c.eventtype?c.eventtype:dET,w=v/32;k[0].style.height?k.css("width",v):k.css({width:v,height:v});var y=s in liviconsdata?
liviconsdata[s]:liviconsdata[dN],m=k.hasClass(aC)||u.hasClass(aPC)?dAC:"original"==c.color?"original":c.color?c.color:dC,e=dA?!1==c.animate?c.animate:dA:!0==c.animate?c.animate:dA,d=dL?!1==c.loop?!1:Infinity:!0==c.loop?Infinity:!1,l=c.iteration?0< Math.round(c.iteration)?Math.round(c.iteration):!1:!1,q=c.duration?0< Math.round(c.duration)?Math.round(c.duration):!1:!1,t=dCCOH?dHC:!1;!1===c.hovercolor||
0===c.hovercolor?t=!1:!0===c.hovercolor||1===c.hovercolor?t=dHC:c.hovercolor&&(t=c.hovercolor);c=dOP?!1==c.onparent?!1:u:!0==c.onparent?u:!1;Raphael(h,v,v).createLivicon(h,s,v,m,t,e,d,l,q,x,y,w,c);k.data("liviconRendered",!0);return this})},removeLivicon:function(b){return this.each(function(){var k=f(this);k.data("liviconRendered",!1);if("total"===b)k.remove();else{var h=k.attr("id");f("#canvas-for-"+h).remove();return k}})},updateLivicon:function(b){return this.each(function(){var k=
f(this);k.removeLivicon().addLivicon(b);return k})}});f(".livicon").addLivicon()})(jQuery);function fullNames(f){f=JSON.stringify(f);f=f.replace(/\"n\":/g,'"name":').replace(/\"s\":/g,'"size":').replace(/\"c\":/g,'"color":').replace(/\"hc\":/g,'"hovercolor":').replace(/\"a\":/g,'"animate":').replace(/\"i\":/g,'"iteration":').replace(/\"d\":/g,'"duration":').replace(/\"l\":/g,'"loop":').replace(/\"et\":/g,'"eventtype":').replace(/\"op\":/g,'"onparent":');return f=JSON.parse(f)}
function clone(f){if(null==f||"object"!=typeof f)return f;var b=new f.constructor,g;for(g in f)b[g]=clone(f[g]);return b};});